Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie, prijímanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie oznámení

Oznámenie možno podať písomne, prostredníctvom elektronickej pošty a prostredníctvom elektronického portálu cez webové sídlo www.ochranaoznamovatela.sk, cez webové sídlo www.ochranaoznamovatelov.sk alebo cez webové sídlo zamestnávateľa v sekcii „Ochrana oznamovateľa" (formulár nájdete nižšie).

Preverovanie oznámenia v zmysle zákona vykonáva zodpovedná osoba. Prijímanie a potvrdenie prijatia oznámenia v zmysle zákona vykonáva zodpovedná osoba alebo poradný konzultant:

Písomné oznámenie je možné podať prostredníctvom poštovej schránky nachádzajúcej sa v sídle zamestnávateľa v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou „Neotvárať – oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z." alebo alternatívne aj zaslaním poštou na adresu: „osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto", ako adresáta a zodpovednej osoby ako koncového adresáta.

Písomné oznámenie zaslané prostredníctvom pošty musí byť podané resp. zaslané v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou „Neotvárať – oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.".

Zamestnávateľ poveril pravidelným vyprázdňovaním poštovej schránky nachádzajúcej sa v sídle zamestnávateľa svojho zamestnanca, ktorý je povinný schránku vyprázdňovať pravidelne v časovom intervale 2 x do týždňa a evidovať takto doručené oznámenia v na to osobitne určenej podacej knihe. Zamestnanec poverený evidenciou písomných oznámení doručených zamestnávateľovi prostredníctvom poštovej schránky nachádzajúcej sa v sídle zamestnávateľa je povinný prijaté oznámenia bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe. Zamestnanec poverený vyprázdňovaním poštovej schránky a evidenciou písomných oznámení nie je oprávnený obálku s doručeným oznámením s vyznačenou poznámkou „Neotvárať – oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z." otvoriť. 

K postúpeniu písomných oznámení dochádza prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu zodpovednej osoby: „osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto" ako adresáta a zodpovednej osoby ako koncového adresáta.

Prostredníctvom elektronickej pošty je oznámenie možné uskutočniť jeho zaslaním na e - mailovú adresu zodpovednej osoby: info@ochranaoznamovatela.sk. Predmetný spôsob podávania oznámenia je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.

Prostredníctvom elektronického portálu cez webové sídlo www.ochranaoznamovatela.sk alebo cez webové sídlo www.ochranaoznamovatelov.sk je oznámenie možné uskutočniť vyplnením tam sa nachádzajúceho elektronického formulára. Predmetný spôsob podávania oznámenia je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.

Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie.

Každé oznámenie je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu zaevidovať v na to osobitne určenej podacej knihe, t.j. v evidencii oznámení. Zodpovedná osoba je povinná každému doručenému oznámeniu prideliť spisovú značku oznámenia. Spisová značka oznámenia je tvorená poradovým číslom jeho doručenia a rokom doručenia. 

Zodpovedná osoba a zamestnávateľ sú pri oznámeniach povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie. Povinnosť zamestnávateľa zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a osobou, ktorá podala oznámenie. Povinnosť zodpovednej osoby zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie trvá aj po skončení výkonu funkcie zodpovednej osoby, ktorá takéto oznámenie prijala.

Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba posudzuje obsah oznámenia bez ohľadu na jeho označenie. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením v zmysle zákona je iba jeho časť, zodpovedná osoba preverí len príslušnú časť oznámenia. Časť oznámenia, na ktorú sa nevzťahuje zákon, zodpovedná osoba vybaví v zmysle ostatných príslušných právnych predpisov. V prípade, ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona a teda na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba je povinná oznámenie bez zbytočného odkladu postúpiť tomuto vecne príslušnému orgánu. V takomto prípade je zodpovedná osoba povinná o postúpení oznámenia bez zbytočného odkladu informovať osobu, ktorá takéto oznámenie podala. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zamestnávateľ je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných právnych predpisov. V prípade, ak na preverenie a meritórne vybavenie oznámenia je nevyhnutné doplnenie resp. spresnenie údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vyzvať osobu, ktorá podala oznámenie, na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na doplnenie resp. spresnenie údajov. Lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. V prípade, ak z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, vyplýva totožnosť oznamovateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu neoboznámi. Zodpovedná osoba vyzve dotknutú osobu len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia. Zodpovedná osoba je oprávnená v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie oznámenia písomne vyzvať osobu, ktorá podala oznámenie, zamestnávateľa, ako aj dotknutú osobu, na poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia, to všetko spolu s určením primeranej lehoty na jej poskytnutie súčinnosti. Lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.

Zodpovedná osoba spíše o výsledku preverenia oznámenia písomný záznam (ďalej len ako „záznam"). Obsahom záznamu je uvedenie skutočností, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia. Obsahom záznamu sú taktiež doplnenia resp. spresnenia oznámenia, uvedenie skutočností, ktoré boli zodpovednej osobe uvedené v rámci poskytnutia súčinnosti a taktiež vyjadrenie zodpovednej osoby ku každej skutočnosti uvádzanej oznamovateľom, a to jednak z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti. Záznam musí obsahovať: dátum doručenia oznámenia, spôsob, akým bolo oznámenie zodpovednej osobe doručené, spisovú značku oznámenia pridelenú zodpovednou osobou, označenie dotknutej osoby, proti ktorej oznámenie oznamovateľa smerovala, označenie tvrdených skutočností uvedených osobou, ktorá oznámenie podala, vyjadrenie zodpovednej osoby ku každej z tvrdených skutočností uvedených osobou, ktorá oznámenie podala, a to jednak z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému neplneniu prvku protiprávnosti, označenie tvrdených skutočností uvedených dotknutou osobou, vyjadrenie zodpovednej osoby ku každej z tvrdených skutočností uvedených dotknutou osobou, a to jednak z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému neplneniu prvku protiprávnosti, výsledok preverenia oznámenia, dátum skončenia preverenia oznámenia a podpis zodpovednej osoby. 

Zodpovedná osoba je povinná výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu zaslať osobe, ktorá oznámenie podala, najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. Výsledok preverenia oznámenia je zodpovedná osoba povinná zaslať v zmysle vyššie uvedeného na adresu oznamovateľa doporučene s výhradou doručenia „do vlastných rúk", v prípade, ak bolo oznámenie doručené iným spôsobom ako prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne do poštovej schránky. Výsledok preverenia oznámenia je zodpovedná osoba povinná zaslať elektronicky na adresu oznamovateľa v prípade, ak bolo oznámenie doručené zodpovednej osobe prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne do poštovej schránky. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných právnych predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch, ak:

 • oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 • vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosť o nezaujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, ktorá oznámenie podala alebo k iným dotknutým osobám, ktorých sa oznámenie tiež priamo či nepriamo dotýka.

Podanie oznámenia nesmie byť dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by osobe podávajúcej oznámenie spôsobili akúkoľvek ujmu. Ak sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu činu, ktorý napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Zamestnávateľ je povinný najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení, ktorá musí obsahovať:

 • dátum doručenia oznámenia,
 • meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 • predmet oznámenia,
 • výsledok preverenia oznámenia,
 • dátum skončenia preverenia oznámenia.

 

Spracúvanie a ochrana osobných údajov 

Zamestnávateľ je povinný prijať primerané bezpečnostné a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti ochrany osobných údajov pri evidencii oznámení.

Pre potreby vedenia evidencie oznámení, pre potreby komunikácie s osobou podávajúcou oznámenie, ako aj pre potreby komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. správnymi orgánmi, je zamestnávateľ v zastúpení zodpovednou osobou oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa. Uvedené osobné údaje dotknutej osoby zamestnávateľ spracúva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o ochrane osobných údajov).
Pri preverovaní oznámenia, najmä pri oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom oznámenia, je zodpovedná osoba povinná dbať na ochranu osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ je povinný poučiť zodpovednú osobu s ohľadom na rozsah práv a povinností, ktoré jej ako oprávnenej osobe vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov pri spracúvaní osobných údajov.

Ochrana oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti

Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba povinná oznamovateľa informovať. V prípade, ak prokurátor poskytne oznamovateľovi ochranu, túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. 

Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva správnemu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba povinná oznamovateľa informovať. V prípade, ak orgán príslušný na konanie o správnom delikte poskytne oznamovateľovi ochranu, túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu.

Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. 

Zamestnávateľ môže urobiť pracovnoprávny úkon voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal chránený oznamovateľovi súhlas, len so súhlasom úradu. Právny úkon, na ktorý úrad neudelil súhlas, je neplatný. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa (napr. povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu v súlade s ust. § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce alebo v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou v súlade s ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Ochrana oznamovateľa zaniká:

 • doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu,
 • skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 • uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu,
 • odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia,
 • doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa preukáže, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.

V prípade skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa, je túto skutočnosť zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť úradu a orgánu, ktorý poskytol oznamovateľovi ochranu.

 

Podanie oznámenia

Kontrolný kód

i

Úrad na ochranu oznamovateľov

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie