Panel používateľa

Titulka

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Brezne

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Brezne
  • poskytuje odborné poradenské služby klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným zástupcom, základným školám, materským školám a stredným školám v regióne svojej pôsobnosti,
  • poskytuje klientom komplexnú psychologickú, špeciálno - pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

 

  • Klientmi centra sú deti a mládež až po ukončenie prípravy na povolanie.

 

  • Našim cieľom je poskytovať klientom a partnerom komplexné a kvalitné odborné poradenské služby.

 

Prihlásenie