Naše služby

414755_6665

 •          • psychologické poradenstvo
   
 •          • špeciálno - pedagogické poradenstvo
   
 •          • pedagogické poradenstvo 
   
 •          • sociálne poradenstvo
   
 •          • prednášky, semináre, konferencie, workshopy
   
 •          • konzultácie
   

 

 • psychologické a špeciálno - pedagogické vyšetrenia
 • zisťovanie príčin problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí a mládeže
 • participácia na riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 • reedukačná a psychoterapeutická odborná starostlivosť
 • kooperácia na osobnostnom a sociálnom vývine detí a mládeže
 • práca s mimoriadne nadanými deťmi - diagnostika, konzultácie

359181143

 • prvá psychologická pomoc v náročných a krízových životných situáciách (napr. úmrtie rodičov, rozvod, vznik novej rodiny - vzťahy medzi nevlastnými rodičmi a deťmi, živelné pohromy a pod.)
 • prevencia sociálno - patologických javov u detí a mládeže
 • komplexná primárna a sekundárna preventívna výchovná a psychologická starostlivosť deťom a mládeži, ohrozeným sociálnou patológiou a vznikom závislostí
 • individuálna špeciálno - pedagogická starostlivosť deťom so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysorthografia)
 • individuálna starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného primárneho prostredia
 • terapie (muzikoterapia, arteterapia), relaxácie pre jednotlivcov i skupiny
   

 • posudzovanie školskej pripravenosti detí (pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky)
 • profesijná orientácia a kariérne poradenstvo (pred ukončením ZŠ, SŠ)
 • diagnostika IQ
   
 • odborné metodické vedenie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl v okrese Brezno
 • organizovanie porád výchovných poradcov a koordinátorov prevencie okresu Brezno